Wróć

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego „fincloud.pl”

§ 1 Postanowienia Ogólne

 • 1.1 Serwis internetowy fincloud.pl jest serwisem www, którego operatorem jest NazwaFirmy z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-000, ul. ..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000000000, NIP: 1234567890, REGON: 123456789 zwaną dalej NazwaFirmy.
 • 1.2 Serwis internetowy fincloud.pl pełni funkcję informacyjno – sprzedażową w zakresie „pakietów” oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

§ 2 Definicje

 • 1.1 Definicje pojęć użytych w regulaminie:
 • 1.1.1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu ubezpieczeniowego fincloud.pl w tym każdy zainteresowany poznaniem oferty lub zakupem pakietu.
 • 1.1.2. Serwis – oznaczone nazwą systemy stron www prowadzonych przez NazwaFirmy, w szczególności fincloud.pl, stanowiące zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez NazwaFirmy lub jego Partnerów.
 • 1.1.3. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z serwisu: fincloud.pl.
 • 1.1.4. Usługi – usługi świadczone przez NazwaFirmy drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 • 1.1.5. Wniosek (formularz danych) – sporządzony elektronicznie formularz zawierający dane niezbędne do stworzenia oferty lub przesłany w formie elektronicznej plik zawierający te dane, na podstawie którego przygotowywana jest oferta oraz może dojść do zawarcia Umowy Ubezpieczenia.

§ 3 Świadczone usługi

 • 1.1. Usługi świadczone przez serwis internetowy fincloud.pl polegają na:
 • 1.1.1. prezentowaniu warunków oraz cen pakietów ubezpieczeniowych oferowanych w ramach produktów ubezpieczeniowych (pakiety),
 • 1.1.2. po uzyskaniu akceptacji oferty przygotowaniu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na pakiet,
 • 1.1.3. dystrybucja do zamawiającego dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na pakiet w formie elektronicznej lub jeśli wymaga tego procedura, wersji papierowej dokumentów potwierdzających zawarcie umowy.
 • 1.2. W ramach świadczonych usług NazwaFirmy:
 • 1.2.1. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 • 1.2.2. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami regulaminu.

§ 4 Obowiązki Użytkownika

 • 1.1. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego fincloud.pl.
 • 1.2. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z usług wyraża zgody na przestrzeganie jego zasad.
 • 1.3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 • 1.4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej w zakresie materiałów zamieszczonych w serwisie.
 • 1.5. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczeniaonline.pl.

§ 5 Płatność za ubezpieczenie

 • 1.1 Płatność za polisęy następuje zawsze bezpośrednio na konto ubezpieczyciela.

§ 6 Prawa własności intelektualnej

 • 1.1. NazwaFirmy informuje, że prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie lub znaki towarowe należą do NazwaFirmy posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.
 • 1.2. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 • 1.1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres reklamacje@fincloud.pl.
 • 1.2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej następujące dane:
 • 1.2.1. oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
 • 1.2.2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 • 1.3. NazwaFirmy rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, NazwaFirmy powiadamia składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • 1.4. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 8.2. nie podlegają rozpatrzeniu.
 • 1.5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub publikowana w zasobach Serwisu.

§ 8 Postanowienia Końcowe

 • Prawem właściwym do stosowania niniejszego regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
 • Językiem obowiązującym w ramach świadczonych usług jest język polski.

Wróć